• THÔNG TƯ 14-2018 ĐÁNH GIÁ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG - HIỆU PHÓ
  | Trường TH Số 2 Tây Giang | 198 lượt tải | 1 file đính kèm
  THÔNG TƯ 14-2018 ĐÁNH GIÁ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG - HIỆU PHÓ
 • THÔNG TƯ 20-2018 ĐÁNH GIÁ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN
  | Trường TH Số 2 Tây Giang | 289 lượt tải | 1 file đính kèm
  THÔNG TƯ 20-2018 ĐÁNH GIÁ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN
 • Phần mềm LOGO
  | Trường TH Số 2 Tây Giang | 225 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm Sách hướng dẫn học tin học lớp 3
  | Trường TH Số 2 Tây Giang | 6951 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm Sách hướng dẫn học tin học lớp 4
  | Trường TH Số 2 Tây Giang | 5754 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm Sách hướng dẫn học tin học lớp 5
  | Trường TH Số 2 Tây Giang | 4132 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Font chữ tập viết
  | Trường TH Số 2 Tây Giang | 200 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm quản lý phòng máy Netop school 6.12
  | Trường TH Số 2 Tây Giang | 223 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm quản lí phòng máy Net support school
  | Trường TH Số 2 Tây Giang | 3437 lượt tải | 1 file đính kèm